عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

فایل کارگاه

نحوه برگزاری

 1-  برگزاری کارگاه آموزش کتابداران در دوران کرونا ویژه هفته کتاب

1400/08/24

آقای دکتر مهدی محمدی

مراجعه به کارشناس اطلاع رسانی

مجازی

  2- اولین جلسه سلسله کارگاه های آشنایی با علم سنجی و ابزارهای آن

1400/09/14

آقای دکتر علی حمیدی

فایل 1

مجازی

  3- سلسله کارگاه های آشنایی با علم سنجی و ابزارهای آن؛ جلسه دوم؛ شاخص ها

1400/09/21

آقای دکتر علی حمیدی

فایل 2

مجازی

  4- سلسله کارگاه های آشنایی با علم سنجی و ابزارهای آن؛ جلسه سوم: آشنایی با نرم افزار vosveiwer

1400/09/28

آقای دکتر علی حمیدی

فایل 3

مجازی

  5- چهارمین وبینار سلسله کارگاه های آشنایی با علم سنجی و مفاهیم آن؛ نرم افزار UciNet

1400/10/05

آقای دکتر علی منصوری

فایل 4

مجازی

  6- سلسله کارگاه های آشنایی با علم سنجی و ابزارهای آن؛ جلسه سوم: آشنایی با نرم افزار citespace

1400/10/12

آقای دکتر علی حمیدی

فایل 5

مجازی

  7- سلسله کارگاه های آشنایی با علم سنجی و ابزارهای آن؛ جلسه ششم؛ شاخص های آلتمتریکس یا دگرسنجه ها

1400/10/19

آقای دکتر علی حمیدی

فایل 6

مجازی

  8- آشنایی با سامانه دانش لینک

7/07/1400

 

خانم جعفری

 

مجازی

  9- آشنایی با کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی قم

 

04/08/1400

 

خانم جعفری

 

مجازی

  10- آشنایی با کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی قم

 

30/09/1400

 

خانم جعفری

 

مجازی

 11- آشنایی با فرم ساز پورتال فرادید

 

13/10/1400

 

خانم جعفری

 

مجازی

 12- آشنایی با google scholar

 

25/11/1400

 

خانم جعفری

 

مجازی

 13- مهارت های جستجو

 

15/12/1400

خانم جعفری

 

مجازی

 

 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.