عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

فایل کارگاه

  1. آشنایی با اصول فرایند وجین

25/4/1399

خانم جعفری

 
  1. آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Web of science and publons

07/07/1399

خانم جعفری

 
  1. دوره آموزشی رده بندی

1399/10/13

خانم جعفری

 
  1. آشنایی با researchgate

1399/06/31

خانم جان بزرگی

 
  1. آشنایی با linkedin و orkid

1400/07/12

خانم جان بزرگی