رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه:

آقای دکتر محمد آقا علی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

شماره تلفن: 32854011

 

سرپرست کتابخانه مرکزی دانشگاه : 

سرکار خانم مژگان جان بزرگی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

شماره تلفن:(داخلی 171) 32854011

ایمیل:centlib@muq.ac.ir

 

کارشناس کتابخانه

سرکار خانم نیره جعفری فر

کارشناس ارشد کتابخانه دیجیتال

شماره تلفن:02531971202

ایمیل:centlib@muq.ac.ir

 

کارشناس کتابخانه : 

[جناب آقای علیرضا نصرالله مهجور

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناس امانت

شماره تلفن:02531971195

ایمیل:centlib@muq.ac.ir

 

 

کارشناس سایت :

سرکار خانم فاطمه گلشنی

کارشناسی مدیریت آموزشی

کارشناس سایت

شماره تلفن:02531971204

ایمیل:centlib@muq.ac.ir

 

 پرسنل کتابخانه