گزارش عملکرد کتابخانهاز اسفند1398تااسفند1398
تعداد امانتکتاب های فارسی
7300
تعداد امانت کتاب های لاتین
250
تعداد پیگیری دیرکردی های میز امانت
540مورد
تعداد فهرست نویسی کتاب
2124نسخه
تعداد وجین کتاب
2600نسخه
تعداد کل اعضاکتابخانه پردیسدراسفند1395تعداد کل اعضاکتابخانه پردیسدراسفند1398
8503375
تعداد کل کتابهایکتابخانه پردیسدراسفند1395تعداد کل کتابهایکتابخانه پردیسدراسفند1398
799510119
تعداد کل پایان نامههایکتابخانه پردیسدراسفند1395تعداد کل پایان نامههایکتابخانه پردیسدراسفند1398
50285توسعهکتابخانهپردیس
خریدونصب3پروژکتور،1عدد تخته وایت برد متحرکبرایسایتکتابخانهپردیس،اضافه شدن8قفسه2طرفه و4قفسه یک
طرفه،2کمد شیشه ایبه مخزن کتابخانه
ارتقاء کتابخانه پردیس
تفکیک بخش امانت به بخش کتب تخصصی پزشکی و پیراپزشکی، کتب عمومی، کتب لاتین، راه اندازی بخش پایان نامه ها و طرحهای
تحقیقاتی، انتقال منابع آرشیوی به داخل کمدها جهت افزایش طول عمر، تفکیک بخش مرجع فارسی و لاتین عمومی و تخصصی، راه اندازی
بخش تازه های کتاب
برنامههایهفتهکتابو هفته پژوهش
هر ساله برنامه های هفته کتاباز24آبان ماهکهروز کتاب و کتابخوانی و روز کتابدارو هفته پژوهش که آذرماهاستدر کتابخانه پردیس
برگزار میگردد.در این هفتههابرنامههای متنوعیبرگزار میشود از جمله:
برگزاری مسابقه کتابخوانی،
نشست کتابخوانی،
برگزاری نمایشگاه کتاب و پایان نامه، منابع دیداری و شنیداریبرای اعضا کتابخانه،
برگزاری جلسه نقد و بررسی کتاب.
فروشگاه دایمی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قم
برگزاری نمایشگاه دایمیانتشاراتدانشگاهعلومپزشکیقمو انتشارات مرکز رشد دانشگاهدر محل کتابخانه پردیس
خدماتپژوهشیمیز مرجع کتابخانه پردیس
پاسخگویی24ساعتهبهمراجعهکنندگان(ارائهخدماتمرجع): حضوری، تلفنی و از طریق ایمیل؛
مشاوره تحقیقاتی و ارائه منابع مرتبط بهاعضای هییت علمی مجتمعپردیس؛
آموزششیوههایجستجویمنابع؛
معرفیسایتهایمرتبطبانیازهایدانشجویان و اساتید؛
معرفیدانشجویانبهسایرکتابخانههایمرتبط؛