بسمه تعالی
گزارش عملکرددر سال97
مجموعهکلاسهایآشنایی باآذرساکه از تاریخ14/5/97لغایت30/5/97به مدت80ساعتدر
سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی قمبرگزار گردید.
مدرس: سرکارخانم دکتراکرم مهراندشت
کارگاهجستجوی تخصصیدر تاریخ شهریور97به مدت2ساعت در سایت پردیس دانشگاهی
برگزار گردید
مدرس: سرکار خانم دکتر اکرم مهراندشت
مجموعه کارگاه های جستجو تخصصی در پایگاه های اطلاعاتیکه از تاریخآبان97در ......
پردیس دانشگاهی برگزار می گردد.
مدرس: سرکار خانم دکتراکرم مهراندشت
کارگاه2جلسه پروپوزال نویسیکه درتاریخآذر97به مدت8ساعتدر دانشکده پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی قم برگزار گردیده است.
مدرس: سرکارخانم دکترمعصومه اکبری
کارگاه"آشنایی با نرم افزارEndNote"که در تاریخ مهر97به مدت4ساعت در مجتمع پردیس
دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار گردیده است.مدرس: آقای دکتر ابوالفضل محمدبیگی
کارگاه آشنایی با پروپوزال نویسی و جستجودر تاریخ مهر و آبان97به مدت8ساعت در مجتمع
پردیس دانشگاهی برگزار گردید.
مدرس: خانم دکتر فاطمه حیدری
کارگاه آشنایی باSPSSدر تاریخ مهر97به مدت4ساعت در مجتمع پردیس دانشگاهی برگزار گردید.
مدرس : خانم رمضانی
کارگاه کلاسی آشنایی با آمار پیشرفتهکه در تاریخ آذر97به مدت8ساعت د رمجتمع پردیس
دانشگاهی برگزار گردید.
مدرس: آقای دکتر واحدیان
وجین2500کتب قدیمی کتابخانهدر شهریور97
برگزاری4نمایشگاهکتابوجیناز شهریور تا آذر97درمجتمعپردیسدانشگاهعلومپزشکیقم
برگزاری نمایشگاه کتاب در هفته کتابدر مجتمع پردیس دانشگاهیآذر97
برگزاری نمایشگاه کتاب در هفته پژوهشدر مجتمع پردیس دانشگاهیآذر97
برگزاری نمایشگاه سمعی و بصری در هفته پژوهشدر مجتمع پردیس دانشگاهیآذر97
ثبت1500کتاب و110عدد پایان نامه در سامانه آذرسا
تسویه حساب150نفر از دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی
خرید و نصب3پروژکتور جهت سایت پردیس
خرید و استقرار تخته وایت برد جهت سایت
جداسازی و استقرار کتب مرجع (واژه نامه ها، اصطلاح نامه ها....) در قفسه مجزا
نمایشگاه دائمی و استقرار کتب فروشی دانشگاه