گزارش عملکرد کتابخانه پردیس دانشگاهی از بهمن1395لغایت اسفند1396
گزاش گیرنده: کوثر اسکینی، مسئول کتابخانه پردیس
آمار بخش امانت کتابخانه
تعداد امانتتعداد برگشت
کتب فارسی71977246
کتب لاتین108115
آمار ثبت نام دانشجویان و اعضای هیئت علمی وکارمندان
تعداد ثبت نامتاریختوضیحات
233از بهمن ماه1395لغایت اسفند1396ثبت نام دانشجویان جدیدالورود پزشکی و
پیراپزشکی ورودی های بهمن95، مهر96و
بهمن96
ثبت نام اعضای هیئت علمی و پرسنل
آمار تعداد اعضای کتابخانه
تا بهمن95تا اسفند96
850924
آمار بخش تسویه حساب از کتابخانه
تعداد مراجعه جهت تسویهتاریختوضیحات
214ازبهمنماه1395لغایتاسفند1396تسویه حساب دانشجویان پزشکی و
پیراپزشکیآمار کتب خریداری شده
تعداد نسخه های خریداری شدهتاریختوضیحات
985نمایشگاه اردیبهشت96و بهمن96خریدکتب مورد نیاز برای کتابخانه؛ به منظور
استفاده دانشجویان و اعضای هیئت علمی
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
آمار بخش پایان نامه های تحویل داده شده به کتابخانه
تعداد پایان نامه های ثبت شدهتاریختوضیحات
26از بهمن1395لغایت اسفند1396پایان نامه های دکترایعمومی و دکترای
تخصصی پزشکی
بخش سی دی های آموزشی
نام سی دی آموزشیتعدادتوضیحات
DVDهای آموزشی دانش آموختگان8پکیج آموزشیمورد استفاده دانشجویان پزشکی جهت
امتحانات علوم پایه
DVDهای آموزشی پارسیان دانشتمام مباحثمورداستفادهدانشجویانپزشکی
آماروجین منابع
تعداد(جلد)تاریختوضیحات
124بهمن1395لغایت اسفند1396کتب بلا استفاده، مندرس و.. از مجموعه
پزشکی وجین شده است.کارگاه های برگزار شده از سوی کتابخانه
نام کارگاهتاریخ برگزاریتوضیحات
کارگاه آموزشISIتیر ماه1396ویژه دانشجویان پزشکی
مدرس: مژگان جان بزرگی