گزارش عملکرد سال1399
1-فعالیت های آموزشی
برگزاری کارگاه ها:
نام کارگاهتاریخ برگزاریمدرس
آشنایی با اصول فرایند وجین25/4/1399نیره جعفری فر
آشناییباپایگاهاطلاعاتیweb of science & publone7/7/1399نیره جعفری فر
دوره آموزشی رده بندی13/10/1399نیره جعفری فر
همکاری با گروه های آموزشی دانشکده:
تهیه فایل های آموزشی نحوه استفاده از کتابخانه برای آموزش دانشکده پزشکی و آموزش دانشکده پیراپزشکیو
پیگیری جهت انتشار مستندات تهیه شده جهت ارسال در گروه های آموزشی نودانشجویان رشته های پزشکی-فوریت
پزشکی-تکنولوژی جراحی اتاق عمل-هوشبری-علوم آزمایشگاه
عناوین مستندات:
آشناییباکتابخانههایدانشگاهعلومپزشکیقمبراینودانشجویان
آشناییباکتابخانهو کتابدارانمجتمعپردیسدانشگاهیعلومپزشکیقم+ اطلاعات تماس وارتباط گیری بادانشجویان
جدیدالوروددانشکده پزشکی و پیراپزشکی
تهیه کلیپ ویدئوییمعرفیکتابخانهدانشکدهپزشکی
تهیه کلیپ ویدئویی معرفیکتابخانهدانشکدهپیراپزشکی
آشنایی با نرم افزار کتابخانه:راهنمایسریعجستجویکتابجهتاستفادهوامانت
راهنمایثبتناممجازیدر سامانه کتابداریدانشگاهعلومپزشکیقمجهت عضویت
2-رشد مجموعه کتابخانه( خرید و اهدا)
نوع مدرکتعدادنحوه تهیه
کتاب لاتین1خرید
کتاب فارسی307خرید
کتاب فارسی60عنوان کتاب تخصصیبا رایزنی
مرکزتحقیقاتعلوماعصابشفاء
بیمارستانفوقتخصصیخاتمالانبیاء
(ص)تهرانو242کتاب عمومیبا
رایزنی معاونت فرهنگی دانشگاه
اهدانوع مدرکتعدادنحوه تهیه
جهت ارسال به کتابخانه های
بیمارستانی
لوح فشرده76اهدایی
پایان نامه80سپرده شده
کتاب الکترونبک198دانلود ازspringerو ارسال به خانم
خویی جهت بارگذاری روی سامانه
3-ارزیابیمجموعه کتابخانه
نوع فعالیتتعداد
وجینپس از انجام رف خوانی33موردوجینیشناسایی گردید که21مورد تایید کتابخانه مرکزی
گردید و از قفسه خارج گردید.
صحافی45نسخه کتاب (چسب + منگنه+ نصب مجدد لیبل و بارکدآسیب دیده)+ اصلاح موضوع و
رده72عنوان کتاب گروه علوم آزمایشگاهی به صلاحدید اعضای هیئت علمی گروه علوم
آزمایشگاهی و تایید مدیر گروه محترم استاد اصغر الهی و چاپ و نصب مجدد لیبل و بارکد
برای آنها و چیدمان در قفسه
4-خدمات بخش های کتابخانه:امانت ، عضویت و تسویه حساب
تعدادعضویت
153
تعداد تسویه حساب
205
تعداد پیگیری دیرکردی های میز امانت
457مورد
تعداد امانتکتاب
608