منابع این بخش شامل کتب مرجع لاتین و فارسی در حوزه پزشکی و متفرقه از قبیل فرهنگ ها،واژه نامه ،اطلس های پزشکی ،دایره المعارف ها،غیره و همچنین مجموع پایان نامه هامی باشد. این بخش شامل منابع ارزشمندی می باشد که امانت داده نمی شود و فقط مخصوص استفاده در همین بخش می باشد اما بعضی از کتب با نظر مسول بخش مرجع برای کپی یا استفاده به مدت یک شب امکان پذیر می باشد.


شرح وظایف این بخش

آموزش و راهنمایی مراجعین در شیوه جستجو و استفاده از منابع

فهرست نویسی و ورود اطلاعات مجلات فارسی و لاتین

ورود اطلاعات پایان نامه و تهیه چکیده پایان نامه ها

رف خوانی مجلات و کتب  مرجع