آیین نامه عضویت
-اعضا
گروه های زیر می توانند به عضویت کتابخانه های دانشگاهپذیرفته شوند:
1.اعضای هیئت علمی دانشگاه
2.دانشجویان کلیهمقاطع در کلیه رشته های دانشگاه
3.کلیه کارکنان رسمی،پیمانی،قراردادی،طرحی، شرکتی ... دانشگاه
-عضویت
مدارک لازم جهت عضویتدر کتابخانه:
1-یکقطعهعکس4*3
2-کپیشناسنامهیاکارتملی
3-تکمیلفرمعضویتکتابخانه
-مدت عضویت
1.مدت عضویت دانشجویان تا پایان مدت اعتبار کارت دانشجویی آنها می باشد.
2.عضویت اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه تا پایان دوره اشتغال آنها در دانشگاه معتبر است