معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاهعلوم پزشکی قم-کتابخانه مرکزی
آئیننامه کتابخانه دانشکده ها و مراکز آموزشی-درمانی1
دانشگاه علوم پزشکی قم
معاونت تحقیقات و فناوری


آئین نامه داخلی مدیریت کتابخانه های دانشکده ها و مراکز آموزشی-درمانی
ماده1: تعاریف
دانشگاه:منظور دانشگاه علوم پزشکی قم است.
کتابخانه مرکزی:منظور کتابخانه مرکزی و اسناد علمی دانشگاه علوم پزشکی قم میباشد.
کتابخانه تابعه:منظور از کتابخانه تابعه تمامی کتابخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قم اعم از کتابخانه-
های دانشکدهای، مراکز پزشکی ، آموزشی و درمانی، مراکز تحقیقاتی، گروههای آموزشی و خوابگاهها و .... است.
منابع:منظور از منابع کلیه منابع چاپی و غیرچاپی موجود در کتابخانههای تابعه دانشگاه میباشد.
اعضا:منظور از اعضا، آن دسته افراد مجاز برای استفاده از کتابخانههایدانشگاه هستند که بر اساس آییننامه
عضویت کتابخانهها، به عضویت کتابخانههای تابعه دانشگاه درآمده و در سیستم نرم افزار کتابخانهای دارای
پروفایل هستند.
امانت:منظور از امانت اجازه استفاده از منابع موجود در کتابخانههای دانشگاه برای مدت زمان مشخص و معین
استکه هر عضو بر اساس سیاست کتابخانه مرکزی میتواند منبع مورد نظر خود را امانت بگیرد.
ماده2: تعداد و مدت زمان امانت کتبمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاهعلوم پزشکی قم-کتابخانه مرکزی
آئیننامه کتابخانه دانشکده ها و مراکز آموزشی-درمانی2
با توجه به گستردگی دانشگاه علوم پزشکی و تنوع جامعه استفاده کننده از کتابخانههای تابعه دانشگاه اعضاء که
مجاز به امانت گرفتن کتاب میباشنددر چهار (4) گروه کلی زیر تقسیمبندی میشوند و هر امانت گیرنده با توجه
به گروه مندرج در جدول ذیل موظف به رعایت آن می باشد:
تبصره1:در صورتی که کتابی دارای متقاضی زیاد بوده و تعداد نسخه های آن محدود باشد، این کتاب در کتابخانه قرار
خواهد گرفت و بنا به تشخیص کتابدار مسئول بخش امانت داده خواهد شد.
تبصره2:کتابهای مرجع به منظور استفاده در خارج از کتابخانه امانت داده نخواهد شد و استفاده کنندگان موظفند آنها
را در جایگاه مشخص شده در بخش مرجع و در محل کتابخانه مطالعه کنند و امانت این منابع تنها با تشخیص کتابدار و به
صورت روزانه امکان پذیر است.
تبصره3:اساتید حق التدریس با ارائه کارت شناسایی میتوانند کتب مورد نیاز خود را تا پایان وقتاداری همان روز امانت
بگیرند.
تبصره4:اسناد علمی، مواد دیداری-شنیداری، پایان نامههای تحصیلی و طرحهای تحقیقاتی که استفاده روزمره و یا
در محل دارند، امانت داده نمیشوند. ولی اعضای هر کتابخانه میتوانند طبق آیین نامه دسترسی به پایاننامه از این منابع
درمحل کتابخانه استفاده کنند.
تبصره5:نشریات ادواری امانت داده نمیشوند. ولی کپی یا اسکن مقالات درخواستی در اختیار متقاضی قرار داده
میشود.
ماده3: مفقود شدن یا آسیب رساندن به منابع امانی
آسیب رساندن به منابع کتابخانههای تابعه دانشگاه تخلف محسوب شده وعلاوه بر مجازاتهای مندرج در قانون
اموال عمومی، کتابخانهمیتواند متخلف را به محرومیت از خدمات کتابخانه و جبران خسارات وادار کند.
-چنانچه به منابع امانت گرفته شده آسیبهایی زده شود، مانند حاشیه نویسی، علامت گذاری، برگ برگ کردن
کتاب، نقاشی کشیدن، ریختنآب و مایعات روی آن و یا کپی برداری که موجب آسیب رساندن به شیرازه و عطف
کتاب شود، ضمن دریافت خسارت از امانت گیرنده بر حسب میزان خسارت، عضویت ایشان به مدت دو تا ده هفته
نیز لغو شده و امکان استفاده از خدمات کتابخانه از وی سلب خواهد شد.
-چنانچه بخشی از کتاب یا اوراق و تصاویر کتاب بریده و یا ناقص شود، مسئولیت آن متوجه شخص امانت گیرنده
میباشد و ایشان موظف است اصل آن را تهیه و به کتابخانه تحویل دهد.
ردیفامانت گیرندهتعداد کتب امانیمدت زمان امانتدفعات تمدید
1اعضای هیات علمی5جلد30روز2(دو) بار
2دانشجویان مقاطع کارشناسیارشد و بالاتر3جلد20روز
1(یک) بار 3دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی3جلد15روز
4کارمندان رسمی و پیمانی3جلد20روز

 

آیین نامه خدمات کتابخانه