مجموعهسازیوسفارشمواد


مجموعهسازیکهازآنباعنوانانتخابوتهیهموادکتابخانهیافراهمآورییادمیشودعبارتاستازفرآیندهاومسولیتهایی
کهطیآنمجموعهیککتابخانهبراساسیکطرحوخطمشیمعینازطرقمختلفاعمازخرید،مبادلهواهداتهیهمیگرددو
باانجامدادنروندهاوفرآیندهاییاینمجموعهبهصورتیپویا،کارآمدوروزآمدحفظونگهداریمیشودتاامکاندستیابی
مراجعهکنندگانبهآنفراهمگردد.
ابزارهایانتخاب
نمونههایعناوینجدیدارسالیازسویناشران،پایگاههایاینترنتی،کاتالوگنمایشگاههایکتاب،پیشنهادهایکتابدارانو
متخصصانموضوعی، اعضاءهیأتعلمی، دانشجویان،کارکنانازابزارهایانتخابمیباشند.
باتوجهبهبرگزاریفصلیوسالیانهنمایشگاههایکتابازجملهنمایشگاهبینالمللیکتابتهراندراردیبهشتماه
هرسال،باارسالنامهنیازسنجیبهگروههایمختلف،مراجعان(دانشجویان،کارکنان،اساتیدو)...،فهرستکتبمورد
نیازخودراازطریقکاتالوگهایتوزیعشدهانتخابوبهکتابخانهاعلاممینمایند.
تبصره1:لیستنیازسنجیمراجعینکهدرطولسالانجامشدهدرنظرگرفتهشود.
تبصره2:لیستکتبپایهوتخصصیبراساسسرفصلرشتههاوارزشیابیهیاتبوردتخصصیدرنظرگرفتهشود.
کارشناسانکتابخانههاضمنبررسیوتطبیقلیستهایارائهشده،فهرستنهاییراجهتتامینوتخصیصبودجهبه
کتابخانهمرکزیارسالمینمایند.
لیستنهاییجهتخریدبهکارشناسانخریدارسالمیشود.
تصمیمگیریدرسایرمواردپیشبینینشدهبرعهدهریاستکتابخانههایدانشگاهاست.