تسویه حساب
کلیهیاعضاموظفاندپسازفراغتازتحصیل، انصرافی، انتقال،مرخصیتحصیلی،اتمامدورههمکاری، قطعرابطهاستخدامیبه
هردلیل و بازنشستگی؛برگهتسویهحسابباکتابخانهراجهتتاییدومهروامضاتحویلنمایند.
تبصره1:کلیهدانشجویاناعمازعضووغیرعضودرکلیهرشتههاومقاطعمختلفکهپایاننامهدارندجهتتاییدیهبرگهتسویه
یکنسخهچاپیویکنسخهالکترونیکیازپایاننامهخودرابهکتابخانهمرکزیوهمچنینیکنسخهچاپیویکنسخه
الکترونیکیبهکتابخانهدانشکدهمحلتحصیلتحویلدهند.
تبصره2:فرمتچکیدهپایاننامهبصورتفایلWordوPDFباشد.
تبصره3:برگهتسویهحسابفقطبرایاعضاییتاییدومهرمیشودکههیچیکازمنابعکتابخانهنزدایشاننباشد.